2003-Priloha-soupisu-EXL-V-Komarka-03-C4-152x78-Z-pozustalosti-autora-nesig