1995-List-k-90-narozeninam-V-Plocka-C4-147x114-Vydal-Vl-Mikule